Radio Televizija Majdanpek - logo Radio Televizija Majdanpek - antene

Radio Televizija Majdanpek


  email: info@rtvmajdanpek.com

Radio Televizija Majdanpek


  email: info@rtvmajdanpek.com

Radio Televizija Majdanpek


  email: info@rtvmajdanpek.com

Radio Televizija Majdanpek


  email: info@rtvmajdanpek.com

Radio Televizija Majdanpek


  email: info@rtvmajdanpek.com
Poslednja aktivnost: Nikad
Nije prijavljen [Prijavi se ]
Idi Na Dno

Verzija za štampu | Prati ovu temu | Dodaj u omiljene   Postavi novu temu Anketa:
 Strana:  1  2
Autor/ka: Naslov: Sjaj i beda sportske mafije!
Jeca
Forum Eksterminator
******


Avatar


Poruke: 6400
Registrovan/a: 3-2-2006
Korisnik nije na veziIP: 71.194.2.*

[*] napisana 5-4-2007 u 17:38 Citiraj i odgovori


dzonson, winrar sam instalirala, file donwload obavljen isto.
Hvala jos jednom.
http://i799.photobucket.com/albums/yy271/mymakeup/hearts.pnghttp://i799.photobucket.com/albums/yy271/mymakeup/hearts.pnghttp://i799.photobucket.com/albums/yy271/mymakeup/hearts.pnghttp://i799.photobucket.com/albums/yy271/mymakeup/hearts.pnghttp://i799.photobucket.com/albums/yy271/mymakeup/hearts.pnghttp://i799.photobucket.com/albums/yy271/mymakeup/hearts.pnghttp://i799.photobucket.com/albums/yy271/mymakeup/hearts.pnghttp://i799.photobucket.com/albums/yy271/mymakeup/hearts.png
Pogledaj Korisnikov Profil Pogledaj Sve Poruke Korisnika Pošalji U2U korisniku
dzonson
Junior
**
Poruke: 24
Registrovan/a: 13-12-2006
Lokacija: Bor
Korisnik nije na veziISP: *.smin.sezampro.yu

[*] napisana 5-4-2007 u 20:24 Citiraj i odgovori


nema problema,važno je da je sada sve uredu...Građani...rudari...probudite se,zar vam nije svega dosta...http://www.rtvmajdanpek.com/forum/images/smilies/boldblue.gif
dzonson-blog
Pogledaj Korisnikov Profil Pošalji e-mail korisniku Poseti Korisnikovu Web Stranicu Pogledaj Sve Poruke Korisnika Pošalji U2U korisniku
dzonson
Junior
**
Poruke: 24
Registrovan/a: 13-12-2006
Lokacija: Bor
Korisnik nije na veziISP: *.smin.sezampro.yu

[*] napisana 9-4-2007 u 13:53 Citiraj i odgovori


za one koji voile da čitaju, evo nekih detalja iz knjige o tome kako se otimaju državne-budzetske pare i stavljaju privatne dzepove...
......................................................................................................................................

7.1.1. Zapažanja u vezi analize toka novčanih sredstava
U OLIMPIJSKOM KOMITETU SRBIJE I CRNE GORE I UPOREDNE ANALIZE SA POKAZATELJIMA IZ BILANSA STANJA I BILANSA USPEHA ZA PERIOD 1999-2002 GODINE

Beograd, 2005.
Prilikom izrade analize i sprovođenja testiranja na pojedine poslovne promene koje su evidentirane preko žiro računa Olimpijskog komiteta Srbije i Crne Gore (OK) br. 40806-678-9-11992 konstatovano je sledeće:
- Sva značajna plaćanja sa računa OK, su bila uglavnom jed¬nokratna nakon čega su preduzeća - primaoci sredstava, prestajala sa radom.
- Prilikom određivanja šifre plaćanja najčešće je figurisala šifra 310, odnosno usluge. O vrsti i sadržaju tih usluga nije mogao da se dobije ni jedan materijalni dokaz, jer preduzeća koja su ih obavljala više ne postoje.
- Prilikom poziva na dokument kod plaćanja često su bili nave¬deni u izvodima isti brojevi računa (kao pozivi na broj) 27, 26, 28, 29, 32, i 31 za 4 preduzeća, na osnovu čega se nameće oprav¬dana pretpostavka o istom licu koje je fabrikovalo odgovarajuću finansijsku dokumentaciju za više poslovnih partnera.
Imajući u vidu ovu konstataciju, opravdano se nameće pitanje po kom osnovu i sa kakvom konačnom sudbinom su prenošena sredst¬va koja su primila određena preduzeća?
- Kod svih plaćanja preduzećima koja su posle poslovne aktivnos¬ti prestala sa radom u pozivu na broj nije nigde unet kontrolni broj. Ta osobina je karakteristična za preduzeća koja nemaju urednu administraciju, niti osećaju za potrebno da je vode.
421
- Prilikom daljeg testiranja većina preduzeća (koja su prestala sa radom) sa kojim je OK imao poslovne odnose u posmatranom inter¬valu, a koja su ugašena posle poslovne aktivnosti, nisu imala reg¬istrovana lica zaposlena u stalnom ili povremenom radnom odnosu.
- Konačno, analiza ukazuje na podatak da od ukupnog broja poslovnih partnera OK (za posmatrani interval), što uključuje i sportske saveze, 12.09% čine preduzeća koja se gase ubrzo nakon poslovanja sa OK i da se ovim preduzećima prenosi 41,46% od ukupno prihodovanih sredstava po svim osnovama. Ovde nisu uključena preduzeća sa kojima je OK imao poslovni odnos, a koja su aktivna i danas.
Posebno je indikativna olimpijska godina 2000. i poslovanje vezano za nju. U tom intervalu prema zvaničnim podacima od 60.989.000,00 dinara odnosno 1.014.910,22 u EUR-ima, uplaćeno je sportskim savezima u 2000. godini ukupno samo 1.801.904,93 dinara, odnosno 2.95% (MANJE OD TRI PROCENTA). U isto vreme iznosi prenešeni partnerima koji su prestali sa radom zbirno iznose 57,924,920.00, odnosno 94,98%.
- Analizirane činjenice govore nedvosmisleno u prilog teze o "pranju" značajne količine sredstava u fiktivnim poslovnim odnosi¬ma sa sumnjivim poslovnim partnerima.
- Praktično sve donacije u analiziranom periodu su prolazile preko računa OK u tranzitu prema računima sumljivih poslovnih partnera. Ovo se najjasnije vidi u slučaju sudbije donacije firme Tetrapak u iznosu od 46 miliona dinara ili tadašnjih preko 1 milion EUR-a.
- Posebno se nameće potreba da se izvrši kontrola blagajničkog poslovanja, kontrola primanja zaposlenih u OK u analiziranom peri¬odu u odnosu na iskazane poslovne rezultate, jer iz analiziranih podataka proističe da je većem broju od 5 do 13 zaposlenih lica isplaćivan minimalac, dok je finansijski promet bio veoma intenzi¬van.
Treba izvršiti kontrolu raspolaganja deviznim sredstvima, kao i utvrditi kakva je uloga pojedinih sportskih saveza bila u trenutku transfera-trošenja i refundiranja sa deviznim sredstvima pa i šire.
- Od značaja za posrednu ocenu zasnovanosti, svrsishodnosti i racionalnosti poslovanja OK u analiziranom periodu je i činjenica da
422

je u ovom periodu sportskim organizacijama preneto svega 14,4% ukupnog prihoda (19,987,121.35), dok je u spornim transferima sred¬stava sumnjivim poslovnim partnerima preneto 41,46% ukupnog pri¬hoda OK (57,924,920.00). Ovome treba pridodati i činjenicu da je iznos podignut kroz gotovinske isplate bio za 7,55 puta veći od ukupne mase isplaćenih ličnih dohodaka radika u OK.
- Kod uporedne analize podataka o novčanom toku i zvamčno prikazanih podataka u bilansima stanja i uspeha, pojavio se čitav niz nedoslednosti i nelogičnosti. Nepobitno je da su zvanični bilansi fal¬sifikovani i da ne odražavaju realan promet iz finansijskog poslovanja.
- Iz prikazanih podataka nedvosmisleno proističe da OK u olimpijskoj godini 2000. nije imao nikakav devizni prihod od Medjunarodnog olimpijskog komiteta, kao ni od drugih donatora. Prikazane dinarske donacije su umesto prema sportskim organizaci¬jama, usmerene su na firme koje su nakon vršenja navodnih usluga za OK prestajale sa radom.
- Interesantno je da ni donacija Huana Antonia Samaranča koja je prema medijima iznosila 1.000.000$ nije nigde u analiziranom periodu registrovana.
- Kapital OK se u samo jednoj fiskalnoj godini uvećava za preko 30 puta za što nema nikakvog realnog osnova. Ovim fiktivnim uvećanjem kapitala se najverovatnije pokušalo obrazložiti donatori¬ma sudbina njihovih donacija. U bilansima i dostupnim knjigovod¬stvenim podacima za ovakvo uvećanje nema osnova.
- Imovina OK se preko noći uvećava za 12 puta za što nema nikakvog uporišta u dostupnoj dokumentaciji. Na taj način se prav¬ila bilansna ravnoteža, ali samo na papiru.
Ove tvrdnje mogu da se provere analizom izveštaja koje je OK podnosio donatorima o načinu, iznosima i dinamici utroška donaci¬ja, kao i eksternom kontrolom od strane nadležnih organa (finansi¬jska policija, budžetska inspekcija i objektivna nezavisna revizija poslovanja).
Beograd, oktobar 2005. godine
Obradio,
Nenad Ka1uđerović s.r.

423

7.1.2. Analiza toka novčanih sredstava u Olimpijskom komitetu Srbije i Crne Gore

I UPOREDNA ANALIZA SA POKAZATELJIMA IZ BILANSA STANJA I BILANSA USPEHA ZA PERIOD 1999-2002 GODINE
(izvod)
Beograd, 2005.
ORGANIMA "OLIMPIJSKOG KOMITETA SRBIJE I CRNE GORE", BEOGRAD
IZVE� TAJ

Odlukom predsednika OKSCG od 13.06.2005.godine formirano je Radno telo za kontrolu i ocenu materijalno finansijskog poslovanja OKSCG sa zadatkom da analizu i ocenu materijalno finansijskog poslovanja OKSCG za period od završetka OI 2000. do danas. U vezi sa ovim zadatkom sklopljen je izmedju OKSCG i preduzeća za pružanje usluga, finansijski konsa1ting i softversku obradu podataka "Sofitel oditor" odgovarajući Ugovor 15.06.2005. Tokom realizacije ugovorenih poslova naišlo se na poteškoće, pošto je generalni sekre¬tar OKSCG g-din Predrag Manojlović sprečio uvid u materijalno finansijsku dokumentaciju OKSCG, o čemu je naručilac službeno izvešten.
U takvoj situaciji ugovorene aktivnosti su se ograničila na analizu javno dostupnih informacija o prometu na računu OKSCG, kao i uporednu analizu ovih podataka sa zvaničnim bilansima stan¬ja i uspeha OKSCG pripremljenim u skladu sa zakonskim propisi¬ma. U trenutku kada je završena analiza perioda zaključno sa 2002. godinom u sredstvima javnog informisanja pojavila se informacija da je Predsedništvo OKSCG otkazalo Ugovor o angažovanju preduzeća Sofitel oditor. Zbog toga su aktivnosti na daljoj analizi prekinute i ovaj izveštaj obuhvata analizu prometa na računu OKSCG za peri¬od 05.08.1999. do 31.12.2002. godine i uporednu analizu ovih podata-
424

ka sa podacima prikazanim u zvaničnim bilansima stanja i uspeha. Iz tih razloga za računovodstvene izveštaje, prikazane na stranama 11-29 odgovorno je rukovodstvo OK.
Osnovna materijalno finansijska dokumentacija, koja nam je bila na raspolaganju, su prepisi izvoda žiro računa za period od 05.08.1999. godine do 31.12.2002. godine. Na osnovu dobijenih i overenih materijanih dokumenata od strane NBS je sačinjen presek prometa novčanih sredstava kategorisanih prema važećem kontnom okviru (Pravilnik o kontnom okviru "Sl. list SRJ ", br. 45/99,17/00 i /02) .
Prilikom izrade izveštaja otežanu okolnost je činila nemogućnost objektivnog sagledavanja zasnovanosti i efekata određenih promena, jer OK u pozivima na dokumenta prilikom plaćanja nije realno uno¬sio potrebne informacije o dokumentima na osnovu kojih bi se dale ocene i mišljenja. U prilogu ove tvrdnje je činjenica da prilikom plaćanja nisu upisivani pozivi za plaćanje (u izvodima ne postoje pozivi na dokument za plaćanje).
Dakle, ovaj izveštaj ne može da jasno odgovori na pitanje o pravnoj i ekonomskoj zasnovanosti analiziranih transakcija pošto nije bilo moguće da se uporedi ostvareni promet sredstava preko žiro računa sa prirodom posla, jer nam je onemogućen uvid u odgovara¬juću dokumentaciju (računi dobavljača, odluke organa upravljanja, ugovori i ostala dokumentacija) na osnovu koga bi smo mogli da izvršimo odgovarajuća testiranja po određenim događajima.
Analiza i ocena raspolaganja novčanim sredstvima, koja su tokom poslovanja bila evidentrana preko žiro računa 40806-678-9-11992, koji se vodio u tom periodu kod NBJ filijaja 40806 je sačinjena radi praćenja prometa sredstava i uloge pojedinih poslovnih partnera koji su se povremeno javljali radi izvršavanja određenog posla.
Prestanak rada određenih preduzeća po završetku poslovne 2002. godine nije bila tema ove analize, a radi davanja objektivne ocene nismo bili u mogućnosti (zbog nedostupnosti odgovarajuće doku¬mentacije) da se, putem nezavisne potvrde prometa i eventualnog salda i drugim postupcima izveštavanja uverimo u instinitost i objek¬tivnost izvršenih svih isplata po različitim osnovama, da dokumen¬tujemo odnosno pozovemo i testiramo autentičnost pravnog osnova isplata.
Nedvosmisleno je utvrdjeno da zvanični izveštaji koje je OK sas¬tavijala za 1999-2002 godini nisu bili objektivni, kada se ima u vidu da se većina preduzeća sa kojima se poslovalo, nije mogla pronaći na navedenim adresama, niti su se mogla izvršti odgovarajuća potvrđivanja.
Pored raspoživih dokumenata, u analizi smo se služili i ostalim izvorima podataka kao što su: "Integralni žirovnik poslovnih part-

425


nera" bivše Jugoslavije, web sajt Privredne komore Srbije ¬www.pks.co.yu, web sajt NBS - www.nbs.yu i Registrom preduzeća i radnji koja su likvidirana u intervalu od 2000 -2004 godine, kao i Registrom preduzeća i radnji protiv kojih se vodi stečaj, objavljeni od strane Trgovinskog suda Srbije.
Beograd, oktobar 2005. godine
Obradio,
Nenad Kaluđerović

1. STRUKTURA PRILIVA NOVČANIH SREDSTAVA
OK je prema izvedenom novčanom toku, prikazanom u strukturi priliva dinarskih sredstava u pregledu 5, imao iskazan priliv sredsta¬va u intervalu 1999-2002 godine i to: u 1999. godini ukupno ost¬vareni priliv sredstava je iznosio 17.792.256,50 dinara, u 2000. godini ukupno ostvareni priliv sredstava je iznosio 67.440.914,35 dinara, u 2001. godini ukupno ostvareni priliv sredstava je iznosio 29.213.253,30 dinara i u 2002. godini ukupno ostvareni priliv sredstava je iznosio 25.546.160,18 dinara. Posmatrano za period 1999-2002 godina, ukup¬no prikazan priliv sredstava preko računa OK br. 40806-678-9-11992, iznosi 139.992.584,33 dinara.
Posmatrano prema poreklu sredstava, priliv se sredstava za pos¬matrani interval generalno može kategorisati kroz:
- doznačena sredstva iz budžeta u iznosu od 28.207.000,00 dinara,
- doznačena sredstva od banaka po osnovu odobrenih
kratkoročnih kredita u iznosu od 9.000.000,00 dinara,
- doznačena sredstva od donatora, sponzora i sl. u iznosu od 69.924.778,35 dinara,
- doznačena sredstva od prodaje deviza u iznosu od 18.380.417,84 dinara,
- doznačena sredstva po osnovu sprovedenih kompezacija u izno¬su od 12.458.701,17 dinara i
- ostali prilivi po osnovu povraćaja i ispravki u iznosu od 503.746,28 dinara.
Na kraju 31.12.2002. godine ostalo je neutrošenih dinarskih sred¬stava na računu OK u iznosu od 1.517.940,15 dinara.
Sredstva iz budžeta su doznačena na račun OK od strane:
- Saveznog ministarstva za sport, sa računa 40816-637-9-10340, u intervalu od 20.8.1999. do 31.12.2000. iznos od 7.430.000,00 dinara,
- Republike Srbije - Ministarstva za omladinu i sport, sa računa
426

40802-637-8-9209, u intervalu od 20.08.1999. do 31.12.2000. iznos od 20.777.000,00 dinara.

Sredstva po osnovu kratkoročnog kredita za likvidnost od banaka su odobrena od strane Zepter banke, sa računa 40815-620-4-586 u intervalu od 27.08.2001. do 21.10.2002. godine, u ukupnom iznosu od 9.000.000,00 dinara.

Sredstva po osnovu donacija i od sponzora za period 1999-2002 godine, prema najznačajnijim iznosima su doznačena na račun OK od strane sledećih preduzeća:
- "Tetra pak Produkcion" iz Beograda, sa računa 40803-601-5¬591215 u intervalu od 26.10.1999. do 24.03.2000. godine, u ukupnom iznosu od 46.210.000,00 dinara,
- "Dipos" iz Beograda, sa računa 40815-601-4-601247 u intervalu od 25.02.2000 - 15.06.2000 godine u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 dinara,
- "Kulska banka" iz Kule, sa računa 46710-620-6-42908 u inter¬valu od 11.3.1999. do 23.8.2000. godine, u ukupnom iznosu od 3.793.000,00 dinara,
- "Hemofarm" iz Vršca, sa računa 46800-601-6-2848 u intervalu od 9.12 .. 1999. do 13.03.2000. godine, u ukupnom iznosu od 3.363.000,00 dinara,
- "Srbija JP PTT Saobraćaj" iz Beograda, sa računa 40803-601-8¬205564 u intervalu od 9.10.1999. do 30.06.2000. godine, u ukupnom iznosu od 1.850.000,00 dinara,
- "CT Compjuters" iz Beograda sa računa 40815-601-602800 u intervalu od 21.01.2000. do 09.02.2000. godine u ukupnom iznosu od 1.553.705,00 dinara,
- "HipoI" iz Odžaka, sa računa 46320-601-2596 dana 22.2.2000. godine, iznos od 825.000,00 dinara,
- "Narodna Lutrija" iz Beograda, sa računa 40806-601-7-565085 u intervalu od 13.10.1999. do 27.07.2000. godine, u ukupnom iznosu od 695.500,00 dinara,
- "Apatinska Pivara" - Apatin, sa računa 46310-601-3-3567 u intervalu od 14.12.1999. do 14.12.1999. godine, u ukupnom iznosu od 670.000,00 dinara i
- Qstale uplate u iznosima manjim od 650.000,00 dinara, 28 pre¬duzeća prikazanih u Pregledu br 5.
Priliv sredstava koji je evidentiran na računu OK je nastao na osnovu sprovedenih kompenzacija i to sa preduzećima:
- "Fiteks" iz Peći, sa pozivom na račun 48300-601-8-2806 dana 17.03.2000, u iznosu od 45.000,00 dinara,
427


- "Kopaonik" AD iz Beograda sa pozivom na račun 40811-664-3¬955 dana 17.03.2000. godine, iznos od 769.500.00 dinara i
- sa nepoznatim partnerima ukupno sprovedena kompezacija u iznosu od 11.644.204,17 dinara. Kategorija nepoznati partner se odnosi na partnere sa nepotpunim brojem žiro računa pa njihovu identifikaciju nismo mogli da utvrdimo.
Osnov evidentiranog priliva se nije mogao utvrditi jer nije bila na raspolaganju ostala materijalno finansijska dokumentacija.
Priliv dinarskih sredstava na račun OK je pristizao i po osnovu prodaje sopstvenih deviznih sredstava. Prema evidentiranom prome¬tu takva dinarska sredstva deviznog po rekla su prenele sledeće banke: Jugobanka iz Beograda, sa računa 40811-620-3-1354 u inter¬valu od 19.01.2000. do 29.11.2001. godine, u ukupnom iznosu 1.089.276,07 dinara što iznosi 36.309,20 DEM, Narodna banka Jugoslavije, sa računa 40806-123-4-100313 u intervalu od 22.08.2001. do 19.10.2001. godine, u ukupnom iznosu od 1.335.067,19 dinara što iznosi 44.502.24 DEM, National bank of Greece, Beograd sa računa 40811-620-4-5332 u intervalu 21.06.2002. do 30.12.2002. godine, u ukupnom iznosu od 15.906.074,58 dinara što iznosi 530.202,49 DEM i Socijete General Yugoslav Bank Beograd, sa računa 40811-620-3-219 dana 25.06.2001. godine iznos od 50.000,00 dinara, što iznosi 1.666,67 DEM. Prilikom obračuna dinara u DEM se koristio zvaničan obračunski kurs NBJ - IDEM = 30,00 dinara.
Priliv sredstava po osnovu gotovinskih uplata TK sistema sa računa 40803-101-112 na račun OK u iznosu od 1.500.000,00 dinara je ostvaren dana 01.03.2000. godine.
Nismo bili u mogućnosti, zbog nedostupnosti odgovarajućoj dokumentaciji da se, putem nezavisne potvrde salda i drugim pos¬tupcima analize i ocene, uverimo u instinitost i objektivnost prikazanih iznosa svih uplata na račun OK po različitim osnovama, da dokumentujemo odnosno pozovemo i testiramo autentičnost pravnog osnova uplata. Podaci su utvrđeni na bazi evidentiranih opisa koji su jasno naznačeni prilikom svake promene po datumu, broju računa i izvodu.
2. STRUKTURA ODLIVA DINARSKIH SREDSTAVA
Dinamika odliva prispelih dinarskih sredstava, period (od 05.08)
1999 - 2002, sa računa OK br. 40806-678-9-11992 je sledeća: - 1999. godine iznosi 17.873.439,08 dinara,
- 2000. godine iznosi 65.448.296,40 dinara,
- 2001. godine iznosi 30.841.219,93 dinara i
- 2002. godine iznosi 24.028.220,03 dinara.
428

Sumarni odliv sredstava, u posmatranom intervalu 1999-2002 godine, je iznosio 138.191.175,44 dinara i na računu Jugobanke u stečaju je ostalo 623.115,35 dinara.
Prikazanu strukturu odliva dinarskih sredstava u pregledu 9., u nastavku izveštaja ćemo dati na osnovu strukture angažovanja primljenih dinarskih sredstava za period 5.8.1999 - 31.12.2002 godine: - uplate sportskim savezima i asocijacijama - ukupno 19.987.121,35
dinara,
- podignute gotovinske isplate - 14.290.122,40 dinara,
- poslovnim partnerima u zemlji - 92.675.650,62 dinara,
- isplata neto zarada - 1.892.886,71 dinara,
- isplata naknada po drugim osnovama (ugovori o delu, topli
obrok, prevoz i sl) - 1.336.929,00 dinara,
- porezi i doprinosi - 2.310.452,01 dinara,
- ostali porezi u ukupnom iznosu od 437.355,25 dinara,
- drugi direktni troškovi poslovanja (troškovi platnog prometa, ptt
troškovi, sudske, administrativne i dr. takse i sl) u ukupnom iznosu od 1.256.293,74 dinara i
- povraćaj kredita - iznos od 4.009.217,36 dinara.
Evidentirano kroz novčani tok angažovnih sredstava iznosi ukup¬no 138.196.028,43 dinara.
Od ukupno prene tih sredstva sportskim savezima, prilog br 8. prema značajnosti odnosno visini primljenih sredstava, navešćemo u ovom izveštaju neke od njih. Savezi koji su primili najznačajniji iznos dinarskih sredstva u intervalu od 05.08.1999. do 31.12.2002. godine su sledeći:
- Košarkaški savez Jugoslavije Beograd, na svoj račun br. 40806¬678-2-64771 u intervalu od 01.12.1999. do 21.11.2002. godine, ukup¬no 2.759.122,87 dinara,
- Vaterpolo savez Jugoslavije, na svoj računu br. 40806-678-6-2¬641061 u intervalu od 01.12.1999. do 30.10.2002. godine, ukupno 2.104.684,56 dinara,
- At1etski savez, na svoj račun br. 40806-678-8-3-63727 u intervalu od 12.10.1999. do 31.10.2002. godine, ukupno 2.020.216,64 dinara,
- Stonoteniski savez Jugoslavije, na svoj račun br. 40806-678-1¬65170 u intervalu od 8.9.1999. do 26.12.2002. godine, ukupno 1.968.411,94 dinara,
- Odbojkaški savez Jugoslavije, na svoj račun br 40806-678-3-4¬65368 u intervalu od 01.12.1999. do 29.11.2002. godine, ukupno 1.910.704,22 dinara,
- Veslački savez Jugoslavije, na svoj račun br 40802-678-8-96739 u intervalu od 7.03.2000. do 26.12.2002. godine, ukupno 1.858.598.56 dinara,

429


- Rukometni savez Jugoslavije, na svoj račun br. 4080-78-3¬2064927 u intervalu od 01.12.1999. do 17.08.2001. godine, ukupno 1.324.785.23 dinara i
- ostali savezi koji su primili manje od četristotinehiljada dinara.
Zbog nedostatka osnovne materijalne dokumentacije nismo bili u mogućnosti da se drugim postupcima analize uverimo u instinitost i objektivnost obelodanjenog iznosa ukupnih preuzetih obaveza prema dobavljačima odnosno, sportskim savezima, pravnim licima i da utvdimo stvarni pravni osnov prenosa sredstava kao i kriterijume za utvrđivanje visine prenetih sredstava.
Odliv sredstava po osnovu podizanja gotovine sa računa je bio vezan sa isplatu ličnih dohodaka radnika, isplata po ugovorima o delu, taxi računa, reprezentacije, honorara, dnevnica za službena putovanja i sl.
Zbog nedostatka osnovne materijalne dokumentacije nismo bili u mogućnosti da se drugim postupcima analize uverimo u istinitost i objektivnost prikazanog ukupnog iznosa podizane gotovine sa računa OK u posmatranom intervalu.
Imajući u vidu postupak koji smo najavili u izveštaju, nismo imali uvid u izvornu materijalno finansijsku dokumentaciju koja bi služila kao osnov plaćanja i nismo bili u mogućnosti da se drugim postupci¬ma analize i ocene uverimo u instinitost i objektivnost prene tih iznosa, odnosno ukupno preuzetih obaveza prema dobavljačima i da utvdimo stvarni pravni osnov prenosa sredstava kao kontra materi¬jalnost događaja.
Zbog nedostatka osnovne materijalne dokumentacije, a imajući u vidu da je OK pojedinim poslovnim partnerima prenosio znatna sredstva u 1999. i 2000. godini (Olimpijska godina pripreme i orga¬nizacije), deo analize smo posvetili vezanom toku priliva sredsta¬va i indetifikaciji poslovnih partnera sa stanovišta kontinuiteta poslo¬vanja.
3. IZVE� TAJ O PROMETU PO ODREĐENIM PARTNERIMA
Kao što je najavljeno u napomeni l0, veza porekla novčanih sred¬stava sa izvršenim plaćanjima prema dobavljačima je utvrđena prema registrovanom prometu na žiro računu br. 40806--678-9-11992 u periodu od 05.08.1999. do 31.12.2002. godine i bila je sledeća:
430
Građani...rudari...probudite se,zar vam nije svega dosta...http://www.rtvmajdanpek.com/forum/images/smilies/boldblue.gif
dzonson-blog
Pogledaj Korisnikov Profil Pošalji e-mail korisniku Poseti Korisnikovu Web Stranicu Pogledaj Sve Poruke Korisnika Pošalji U2U korisniku
dzonson
Junior
**
Poruke: 24
Registrovan/a: 13-12-2006
Lokacija: Bor
Korisnik nije na veziISP: *.smin.sezampro.yu

[*] napisana 9-4-2007 u 13:55 Citiraj i odgovori


Uplaćena sredstva preduzeća "Tetra pak Production" iz Beograda, u iznosu od 1.600.000,00 dinara evidentirana izvodom br. 185 dana 26.10.1999. godine, preneta su na račun preduzeća "Lav Coop" iz Novog Sada dana 27.10.1999. godine u ukupnom iznosu od 1.488.000,00 s pozivom na dokumenta broj: 168,173,175,214,180.
Preduzeće "Lav Coop" je ugašeno 01.03.2003. godine.

Uplaćena sredstva preduzeća "Tetra pak Produetion" iz Beograda u iznosu od 2.300.000,00 dinara evidentirana izvodom br. 199 dana 16.11.1999. godine, preneta su na račun preduzeća "Gem" iz Beograda dana u ukupnom iznosu od 399.000,00 i s pozivom na dokument broj 131; preduzeća "Moide Trade" iz Bograda u ukup¬nom iznosu od 220.500,00 s pozivom na dokument broj 75; pre¬duzeću "Klaker" iz Surčina u ukupnom iznosu od 940.000,00 s pozivom na dokument broj 326; preduzeću "Reming" iz Beograda u ukupnom iznosu od 800.000,00 dinara s pozivom na dokument broj 295, sve dana dana 17.11.1999. godine.
Preduzeća "Gem" iz Beograda, "Moide Trade" iz Beograda ili ''Cete est Sena" su prestala sa radom.
Uplaćena sredstva Kulske banke iz Kule u iznosu od 718.000,00 dinara, evidentirana izvodom br. 202 dana 19.11.1999. godine, prene¬ta su na račun preduzeću "Pop Export" iz Beograda dana 22.11.1999. godine u ukupnom iznosu od 785.280,00 i s pozivom na dokument broj 178.
Preduzeće "Pop Export" iz Beograda je prestalo sa radom. Uplaćena sredstva Kulske banke iz Kule u iznosu od 900.000,00 dinara, evidentirana izvodom br. 204 dana 23.11.1999. godine, prene¬ta su na račun preduzećima: "Moide trade" iz Beograda u iznosu od 250.000,00 dana 24.11.1999 godine s pozivom na dokument broj 92; preduzeću "Gem" iz Beograda u iznosu od 250.000,00 dinara, dana 24.11.1999 godine s pozivom na dokument broj 137 i preduzeću "Pop export" iz Beograda dana 25.11.1999. godine u iznosu od 364.000,00 s pozivom na dokument broj 184.
Preduzeća "Gem" iz Beograda i "Pop Export" su prestala sa radom.
Uplaćena sredstva preduzeća "Tetra pak Production" iz Beograda u iznosu od 3.900.000,00 dinara, evidentirana izvodom br. 213 dana 7.12.1999. godine, preneta su na račun preduzeća "Vaskom" iz Beograda u iznosu od 3.627.000,00 dinara, dana 8.12.1999. godine s pozivom na dokument broj 176.
Uplaćena sredstva od preduzeća "Apatinske Pivare" iz Apatina u iznosu od 670.000,00 dinara, evidentirana izvodom br. 218 dana 14.12.1999. godine, preneta su na račun preduzeća "Cekin" iz Beograda u iznosu od 621.000,00 dinara, dana 15.12.1999. godine s pozivom na dokument broj 690.

431
 
Preduzeće "Cekin" iz Beograda nije nadjeno u evidenciji Registra preduzeća NBS.
Uplaćena sredstva preduzeća "Tetra pak Produetion" iz Beograda u iznosu od 3.760.000,00 dinara, evidentirana izvodom br. 5 dana 13.01.2000. godine, preneta su na račun preduzeća "Vestan" iz Beograda u iznosu od 2.400.000,00 s pozivom na dokument broj 9/99; preduzeća "Zas Company" iz Beograda u ukupnom iznosu od 352.800,00 dinara, dana 14.01.2000. godine s pozivom na dokument broj 12/99; preduzeću "King Software" iz Beograda u ukupnom iznosu od 875.600,00 dana s pozivom na dokument broj 22/99 sve dana 14.01.2000. godine.
Preduzeća "Vesstan" iz Beograda i "Zas Company" iz Beograda nisu nađena u evidenciji Registra preduzeća NBS.
Uplaćena sredstva preduzeća "Tetra pak Produetion" iz Beograda u iznosu od 3.760.000,00 dinara, evidentirana izvodom br. 9 dana 19.01.2000. godine, preneta su na račun preduzeću "S & J Company" iz Beograda u iznosu od 3.515.600,00 dana 20.01.2000 godine s pozivom na dokumenta broj: 21,24,27.
Preduzeće "S & J Company" je prestalo sa radom.
Uplaćena sredstva preduzeća "Tetra pak Produetion" iz Beograda u iznosu od 2.500.000,00 dinara evidentirana izvodom br. 13 dana 25.01.2000. godine, preneta su na račun preduzeću "Sig San" iz Beograda u iznosu od 2.337.500,00 dana 26.01.2000. godine i bez poziva na broj dokumenta.
Preduzeće "Sig San" je brisano iz Registra preduzeća dana 5.11.2004. godine.
Uplaćena sredstva preduzeća "Tetra pak Produetion" iz Beograda u iznosu od 3.760.000,00 dinara evidentirana izvodom br. 22 dana 07.02.2000. godine, preneta su na račun preduzeća "Slavica" iz Paraćina u iznosu od 3.514.400,00 dana 8.02.2000. godine s pozivom na dokumenta broj 43,24,23 i 22.
Uplaćena sredstva preduzeća "Tetra pak Produetion" iz Beograda u iznosu od 2.410.000,00 dinara evidentirana izvodom br. 25 dana 10.02.2000. godine, preneta su na račun preduzeća "Libra" iz Beograda u iznosu od 114.300,00 dinara s pozivom na dokument broj 31; "Slavici" iz Paraćina u iznosu od 2.211.350,00 s pozivom na doku¬menta broj 30 i 29 a sve dana 11.02.2000. godine.
Preduzeće "Libra" iz Beograda nije aktivno.
Uplaćena sredstva preduzeća "Tetra pak Produetion" iz Beograda u iznosu od 2.400.000,00 dinara evidentirana izvodom br. 29 dana 17.02.2000. godine, i Kulske banke evidentirana istog dana u iznosu od 1.275.000,00 dinara, preneta su na račun preduzećima: "Miele Komerce" iz Beograda u iznosu od 600.000,00 dinara dana 18.02.2000. godine s pozivom na dokument broj 95, "Libri" iz Beograda u izno-
432
 
su od 135.750,00 dana 18.02.2000. godine s pozivom na dokument broj 96, "Yu Export" iz Zemuna u iznosu od 500.000,00 dinara dana 18.02.2000. godine s pozivom na dokument br. 97; preduzeću "VA.V" iz Beograda u iznosu od 500.000,00 dinara dana 18.02.2000. godine s pozivom na dokument br. 199; "Magi Komercu" iz Beograda u izno¬su od 800.250,00 dinara, dana 23.02.2000. godine bez poziva na broj dokumenta; "Sig San" iz Beograda u iznosu od 598.300,00 dinara, dana 24.02.2000. godine s pozivom na dokument br. 28 i "Magi komeeu" iz Beograda u iznosu od 566.625,00 dinara, dana 21.02.2000. godine s pozivom na dokumenta br. 26.27.
Preduzeća "Ubra" iz Beograda, "Yu export" iz Zemuna, "VA.V" iz Beograda, "Sig San" iz Beograda i "Magi komerc" iz Beograda nisu sada aktivna.
Uplaćena sredstva preduzeća "Farma Zorka" iz � abca u iznosu od 650.000,00 dinara, dana 23.02.2000 godine evidentirana izvodom br. 33, i preduzeća "Dipos" iz Beograda iznos od 1.000.000,00 dana 25.02.2000. godine, preneta su na račun preduzeća "V.A.V." iz Beograda dana 01.03.2000. godine u ukupnom iznosu od 1.476.480,00 dinara bez poziva na broj dokumenta.
Preduzeće "V.A.V." iz Beograda nije aktivno.
Uplaćena sredstva preduzeća "Tetra pak Production" iz Beograda u iznosu od 3.910.000,00 evidentirana izvodom br. 38 dana 01.03.2000. godine, preneta su na račun preduza "Damis" iz Beograda u ukup¬nom iznosu od 3.792.700,00 dinara, dana 02.03.2000. godine s pozivom na dokumenta broj 26,27,28 i 29.

Nad preduzećem "Damis" je otvoren stečaj dana 19.06.2003. godine. Uplaćena sredstva preduzeća "Tetra pak Produetion" iz Beograda u iznosu od 3.910.000,00 dinara, evidentirana izvodom br. 41 dana 06.03.2000. godine, i preduzeća "Hemofarm" iz Vršca iznos od 2.162.000,00 uplaćena istog dana su preneta na račun preduzećima:
"Damis" iz Beograda iznos od 1.000.000,00 dinara, dana 06.03.2000. godine bez poziva na broj dokumenta; "Nadi & S" iz Zemuna iznos od 2.655.850,00 dinara, dana 06.03.2000. godine bez poziva na broj dokumenta, "Pan Trade" iz Novog Sada iznos od 1.300.000,00 dinara, dana 07.03.2000. godine bez poziva na broj dokumenta; "BB Inter" iz Beograda iznos od 933.990,00 dinara, dana 07.03.2000. godine bez poziva na broj dokumenta.
Nad preduzećem "Damis" je otvoren stečaj 19.06.2003. godine; preduzeća "Nada & D" iz Zemuna, "Pan Trade" iz Beograda, "BB Intel" iz Beograda nisu aktivna.
Uplaćena sredstva preduzeća "Tetra pak Produetion" iz Beograda u iznosu od 2.670.000,00 dinara, dana 09.03.2000. godine evidentirana izvodom br. 44, preduzeća "Dipos" iz Beograda iznos od 1.000.000,00 dinara uplaćena dana 08.03.2000. evidentirana izvodom 43 i iznos od

433

1.000.000,00 dinara, uplaćen dana 9.3.2000. godine evidentiran izvodom br. 44, preneta su na račun preduzećima: "BB Inter" iz Beograda iznos od 2.589.900,00 dinara, dana 10.03.2000. godine bez poziva na broj dokumenta; "S & J" Company iz Beograda iznos od 2.240.000,00 dinara, dana 13.03.2000. godine bez poziva na broj doku¬menta, preduzeću "K.L.E.R." iz Beograda iznos od 1.500.000,00 dinara, dana 13.03.2000. godine bez poziva na broj dokumenta; pre¬duzeću "BB Inter" iz Beograda iznos od 140.000,00 dinara, dana 13.03.2000. godine bez poziv na broj dokumenta.

Preduzeća "BB Inter" iz Beograda, "K.L.E.R." iz Beograda i "S & J" Company nisu aktivna.
Uplaćena sredstva preduzeća "Tetra pak Production" iz Beograda u iznosu od 4.000.000,00 dinara, dana 13.03.2000. godine evidentirana izvodom br. 46, i istog dana od preduzeća "Hemofarm" iz Vršca iznos od 1.101.000,00 dinara, preneta su na račun preduzeća: "Boba" iz Novog Sada iznos od 1.498.000,00 dinara, dana 14.03.2000. godine bez poziva na broj dokumenta; preduzeća "NP Company" iz Kaća iznos od 995.500,00 dinara, dana 14.03.2000. godine bez poziva na broj dokumenta,"Pari MV" iz Beograda iznos od 892.220,00 dinara, dana 14.03.2000. godine bez poziva na broj dokumenta; "Uvex" iz Beograda iznos od 400.500,00 dinara, dana 14.03.2000. godine bez poziva na broj dokumenta.
Preduzeća "NP Company" iz Kaća, "Pari MV" iz Beograda, "Uvex" iz Beograda nisu aktivna.
Uplaćena sredstva preduzeća "Tetra pak Produetion" iz Beograda u iznosu od 2.665.000,00 dinara, dana 22.03.2000. godine evidentirana izvodom br. 52 preneta su na račun preduzećima: "Tanga" iz Zemuna u iznosu od 2.491.775,00 dinara, dana 22.03.2000. godine s pozivom na dokument broj 237.

Preduzeće "Tanga" iz Beograda nije aktivno.
Uplaćena sredstva preduzeća "Tetra pak Produetion" iz Beograda u iznosu od 2.665.000,00 dinara, dana 24.03.2000. godine evidentirana izvodom br. 54, prene ta su na račun preduzećima: "Tanga" iz Zemuna iznos od 1.000.000,00 dinara, dana 24.03.2000. godine s pozivom na dokument broj 149 i preduzeću "Yu Interia" iz Beograda u iznosu od 1.491.775,00 dinara, dana 24.03.2000. godine s pozivom na dokument broj 150.
Preduzeća "Tanga" iz Beograda i "Yu Interia" nisu aktivna.
Pored navedenih veza finansijskih tokova za 1999. i 2000. godinu bilo ih je i u 2001. i 2002. godini ali manjeg intenziteta.
Ocena pojedinih preduzeća da nisu aktivna utvrđena je u momentu pokušaja da se izvrši usaglašavanje sa istima na osnovu ažurirane baze podataka Ministarstva finansija - Republičke poreske uprave gde je konstatovano da im nije dodeljen poreski broj.
434
 

 
435
5. UPOREDNA ANALIZA SA POKAZATELJIMA IZ BILANSA STANJA I BILANSA USPEHA

Polazni materijal za ovaj deo analize je prikazani promet novčanih sredstava preko računa 40806-678-9-11992 i zvanični izveštaj (BU i BS) koji je OK dostavio NBS (sadašnji Centar za bonitet), po završetku poslovnih godina.
Pošto je analiza ukazala na suštinske razlike izmedju podataka prikazanih u BU i BS sa podacima do kojih se došlo analizom novčanog toka, u zaključivanju su se uzimali u obzir podaci iz anal¬ize novčanog toka. Podaci prikazani iz BU i BS tretirali su se kao podaci koji nisu odraz realnog stanja, odnosno kao fabrikovani podaci.

Poslovni prihod u 2000. godini je iskazan u iznosu manjem od ukupnog priliva dinarskih novčanih sredstava preko računa za 9.059.914,35 dinara. Potraživanja iz poslovanja (dati avansi) za pos¬matrani period su iznosila samo 7.000,00 dinara. Ne postoji ni jedan saldo koji iskazuje potraživanja do sporne razlike između prikazanog priliva na računu i iskazanog prihoda u BS, kako bi se moglo očeki¬vati da se naplati u narednoj kalendarskoj godini .
U istoj poslovnoj godini nije bila evidentirana ni prodaja sopstvenih deviznih sredstava (videti izvode od br. 1 do 219 za 2000. godinu).
Očigledno, poslovodna struktura OK nije želela da iskaže veliku dobit za 2000. godinu, iako je prema raspolozivim podacima treba¬lo da iznosi najmanje 9.289.914,35 dinara.
Prema prikazanim podacima OK u 2000. (olimpijskoj godini) nije imao nikakav devizni priliv, kako iz zemlje, tako i iz inostranstva.

U izveštaju BU - strukturu prihoda u 2000. godini čine: prihodi od doprinosa i naknada donacija u iznosu od 100.000,00 dinara, ostali prihodi u iznosu od 58.381.000,00 dinara, pozitivne kursne razlike u iznosu od 1.003.000,00 dinara i prihodi iz ranijeg perioda u iznosu od 4.671.000,00 dinara.
Kako je bio prikazan prihod po osnovu pozitivnih kursnih razli¬ka za 2000. godinu u BU na ukupan saldo deviznih sredstava u izno¬su od 1.003.000,00 dinara, može se zaključiti da je na deviznom računu OK na kraju poslovne 2000. godine bio prenet iznos iz rani¬jeg perioda od 21.367,70 EUR-a.
Ovo je još jedan od dokaza da prema BU u olimpijskoj godini nisu bila prihodovana nikakava devizna sredstva, kako od partnera u zemlji, tako i od inostranih partnera ukuljučujući i MOK.
Imajući u vidu neslaganje podataka iz BU i BS sa podacima iz analize novčanog toka, kao i nelogičnosti vezane za izostanak devuznih donacija, može se zaključiti da su zvanični dostavljeni izveštaji NBS-SDK za 2000. godinu, netačni (falsifikovani), odnosno da se ne temelje na realnim materijalnim dokazima.
436
 
Na osnovu prikazanog poslovnog rezultata, u BS za 2000-2002 godinu, OK je iskazalo na kraju svake poslovne godine saldo gotovinskih sredstava koji je veći od stvarnog salda dinarskih sred¬stava (koja su zatvaranjem svake poslovne godine preneta kao početno stanje u narednu godinu). Prema izvršenom testiranju uzor¬ka utvrđena je razlika više iskazanog salda gotovinskih sredstava u BS u odnosu na stvarni saldo na računu OK na kraju poslovne godine (za 2000-2002) i to: u 2000. godini više prikazanih gotovin¬skih sredstava u BS je 1.160.918,02 dinara, u 2001. godini su više prikazana gotovinska sredstva u BS 6.430.884,65 dinara, u 2002. godi¬ni su više prikazana gotovinska sredstva u BS 21.946.059,85 dinara. Ovako prikazan veći saldo gotovinskih sredstava u BS od salda dinarskih sredstava na računu, je razlika (MRS 1) za devizna sred¬stva koja bi trebalo da OK ima na svom deviznom računu (kod određene poslovne banke u zemlji ili inostranstvu) na kraju posma¬trane poslovne godine.

Stanje na deviznom računu od početka do kraja 2000. godine nepromenjeno i OK je imao 21,367,70 EUR-a. Ovaj podatak još jed¬nom potvrđuje našu konstaciju da OK nije imo doznačenih deviznih sredstava od strane MOK - a u 2000. godini.
Tek na kraju 2002. godine ukupni saldo neutrošenih deviznih sredstava iznosi 356.758,33 EUR. Ova devizna sredstva su se pojav¬ila na računu od 2001. godine kumulativno do 2002. godine. Interesantno da su devize pristizale nakon olimpijske godine.
U prilog ovoj trvdnji, prema zvaničnim podacima za posmatrani period (2001-2002) ukupno doznačena dinarska sredstva na račun OK po osnovu prodaje deviza su iznosila 18.380.417,84 dinara (u 2001. godini 2.474.343,26 dinara u 2002. godini 15.906.074,58 dinara). Svedeno u EUR na dan prodaje deviznih sredstava to su ukupno prodata sredstva za 2001. i 2002. godinu i iznose 307.776,41 EUR-a.
Na osnovu ovih podataka se još jednom potvrđuje da OK nije imao deviznog priliva u 2000 godini kako od stane MOK-a, tako i od drugih potencijalnih partnera, prema podacima kako su zvanični računopolagači prezentovali pred nadleznim službama.
Očigledno da je bila namera da se svesno prikriju podaci o sud¬bini deviznih sredstava iz olimpijske godine (2000. godine).

U BU kao glavni trošak poslovanja za 2000. godinu (olimpijska godina) je prikazan ukupan izdatak u iznosu od 60.989.000,00 dinara odnosno 1.014.910,22 u EUR-ima. Prema metodologiji izveštavanja ovu vrstu izdataka čine: troškovi reprezentacije, troškovi službenog putovanja u zemlji i inostranstvu, uplata sportskim savezima, davan¬je poklona, troškovi platnog prometa i sl. Prema zvaničnim podaci¬ma od navedene sume preko računa je uplaćeno sportskim savezi¬ma u 2000. godini ukupno samo 1.801.904,93 dinara, odnosno 2.95%
437
  (MANJE OD TRI PROCENTA). U isto vreme iznosi prenešeni part¬nerima koji su prestali sa radom zbirno iznose 57,924,920.00, odnos¬no 94,98%.
Izdaci koji su prikazani na ime nematerijainih troškova za 2000. godinu su sva ona plaćanja koja su izvršena preduzećima koja su prestala sa radom odmah po završetku olimpijske godine.
U BS kapital OK (u pasivi) u 2000. godini je iznosio 657.000,00 dinara, da bi se u 2001. godini popeo na 20.123.000,00 dinara, odnos¬no da bi se uvećao za preko 30 PUTA.
Posmatrajući rezultat poslovanja jedina korekcija kapitala bi mogla da se desi po osnovu ostvarene neto dobiti za posmatrani period. Prema podacima iskazana u BU - bruto dobit OK za 2000-2001 god¬inu je iznosila 230.000,00 dinara, za koliko bi mogao da se kapital koriguje umanjen za porez na dobit korporacije.

Ukoliko je kapital uvećanna osnovu efekta procene imovine, ovi efekti trebalo bi da se knjiže u pasivi na kontu revalorizacionih rez¬ervi. Ovde nije mogla da se uradi procena imovine u 2001. godini jer je prva kupovina imovine nastala krajem 2002 godine.
Opravdano se može pretpostaviti da su računopolagači želeli da MOK-u, odnosno drugim partnerima, da prezentuju angažovanje neprihodovanih devizna sredstva iz 2000. godine, odnosno da su ova sredstva "utrošena" na kupovinu nepokretnosti. Ovo je još jedan podatak koji potvrđje da su izveštaji falsifikovani radi interesa poslovodne strukture OK.

Prema prometu dinarskih sredstava u periodu 1999-2000 godine, nisu evidentirana nikakva plaćanja na ime investicionih ulaganja. Promene u trajnoj imovini iz BS se vidi da su registrovane u aktivi tek na kraju 2001. godine, gde se saldo sa 1.635.000,00 dinara uvećao na 19.467.000,00 dinara, ili za skoro 12 PUTA.
Ukoliko je neki državni organ "dao" besplatnu imovinu u vlasništvo OK u 2001. godini tu promenu je trebalo evidentirati na pravi način uz vlasničke listove i ostalu prateću dokumentaciju. Takav podatak se nije mogao izvesti iz zvaničnih bilansa.
OK je dana 25.10.2002. godine izvršilo jedinu uplatu od 2.235.670,00 dinara (izvodom br. 75) na ime kupovine nepokretnosti od Saveznog ministarstva pravde - Savezne direkcije za imovinu SRJ.
Iskazani saldo za 2002. godinu u BS - obaveza iz poslovanja, morale bi biti veće, makar za razliku od 2.235,670,00 dinara a ne kako je prikazano u iznosu od 17.832.000,00 dinara (19.467.000,00 ¬1.635.000,00).
Da bi se u daljoj strukturi BS za 2001. godinu testirala mogućnost promene navedene vrednosti trajne imovine, nije nigde bio iskazan saldo prenetih potraživanja iz poslovanja po osnovu nabavke nepokretnosti iz 2000. godine. Jedini podatak kojim bi se mogao
438
 
uvećati iznos nepokretnosti u 2001. godini OK je izvršena uplata prema SM Pravde Savezne direkcije za imovinu SRJ dana 25.10.2002. godine.
U 2001. godini se nabavlja značajna oprema i ista se otpisuje iznad 50%, što navodi na zaključak da su nabavka i otuđivanje pokretne imovine (dela trajne imovine) vršene u istoj godini, odnosno da nisu formirane obaveze po osnovu poreza na kapitalne dobitke zbog pro¬daje pre roka otpisa. Posebno bi naglasio da iz pregleda poslovan¬ja OK u intervalu od 1999-2004 godine ukupno je evidentiran promet (priliv sredstava) u iznosio 366.485.513,00 dinara odnosno 6.108.091,88 EUR.
Za posmatrani period nismo mogli da dođemo ni do jednog izveštaja od nadležnih institucija da je OK imao eksternu kontrolu materijalno finansijskog poslovanja, sem kontrole blagajničkog posloanja pre 6 godina.

439
Građani...rudari...probudite se,zar vam nije svega dosta...http://www.rtvmajdanpek.com/forum/images/smilies/boldblue.gif
dzonson-blog
Pogledaj Korisnikov Profil Pošalji e-mail korisniku Poseti Korisnikovu Web Stranicu Pogledaj Sve Poruke Korisnika Pošalji U2U korisniku
 Strana:  1  2
Postavi novu temu Anketa:


Idi Na Vrh


Powered by XMB
Izradio Aventure Media &  XMB Grupa © 2002-2005

RTM Theme by  D. Lazarević